Hvad er et patent?

Et patent giver en eksklusiv ret for en opfindelse som kan være et produkt, et apparat en proces eller en ny anvendelse, der er ny og bidrager med en teknisk løsning på et problem. Et patent tilvejebringer ejeren en mulig beskyttelse i op til 20 år. I visse tilfælde forlængbar til 25 år.

 

Hvile opfindelser kan patentbeskyttes?

For at opnå en patentbeskyttelse kræves der grundlæggende følgende tre betingelser

 1. Opfindelsen skal være ny.

2. Opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra kendt teknik.

3. Opfindelsen skal være industriel (udelukker ikke landbrug!) anvendelig.

Nyheden er et objektivt globalt begreb, som fortolkes restriktivt, medens betingelsen om væsentlig adskillelse er et subjektivt begreb.

Industriel anvendelig skal tolkes bredt i retning af blot at indebære, at opfindelsen har teknisk karakter (det har evighedsmaskiner ikke).

Desuden er der i nogle lande restriktioner på hvilke typer opfindelser der kan nyde patentbeskyttelse.

Eksempelvis er reglerne i USA noget lempeligere end reglerne i Europa.

  

Hvad indebærer patentretten?

Patentbeskyttelse betyder at opfindelsen ikke må udnyttes forretningsmæssigt gennem salg uden opfinderens tilladelse.

Patentretten forsvares gennem domstolene, hvis en uløselig tvist opstår, idet domstolene alene afgør om en patentret er gyldig eller ikke gyldig.

 

Hvilke rettigheder har ejeren af et patent?

En patenthaver har ret til at bestemme hvem der må, -eller ikke må- udnytte den patenterede opfindelse i den tid opfindelsen er beskyttet.

Patenthaveren kan give tilladelse ved licensering, der kan være eksklusiv, til andre om at udnytte opfindelsen ved hjælp af en kontaktlig aftale.

Patenthaveren kan også sælge sin patentrettighed til en anden.

Så snart patentbeskyttelsen ophører, bliver opfindelsen offentligt eje, som enhver kan udnytte, dog under hensyn til andre love, såsom markedsføringsloven, herunder piratkopiering

 

Hvorfor er patenter nødvendige?

Patenter giver opfindere anerkendelse for deres kreativitet og økonomiske fordele for deres salgsbare opfindelser, hvilket igen giver fremskridt generelt for det omgivende samfund.

 

Hvilken rolle spiller patenter i dagligdagen?

Patenterbare opfindelser har mange aspekter af menneskers hverdagsliv, der spændene fra belysning (jfr. Edison), plastik (jfr. Baekland), kuglepenne (Jfr. Biro) og mikroprocessorer (jfr. Intel), samt mange andre.

Alle patenthavere er forpligtet til for deres patentbeskyttelse at offentliggøre deres opfindelser for derved at berige den samlede mængde af viden for samfundet.

Dette tilskynder til løbende at etablere kreativitet.

Således vil patentbeskyttelsen ikke alene give opfinderen fordele, men også inspiration til fremtidige generationer af opfindere og forskere.

 Nyheden er et objektivt begreb, medens begrebet opfindelseshøjde er et subjektivt begreb, der bedømmes ud fra den praksis, der i sidste instans fastlægges af domstolene.

 

Hvordan patentbeskyttes en opfindelse?

En patentbeskyttelse tilvejebringes ved indlevering af en patentansøgning nationalt, internationalt eller regionalt.

Ved en national patentansøgning indleveres en patentansøgning i et land, hvor den behandles under landets love. Uanset hvilket land der vælges, er som udgangspunkt de gældende love meget ensartede.

Et regionalt patent er et der gælder for et antal lande, f.eks. disse som er omfattet af den europæiske patentorganisation (EPO).

En international patentansøgning (kendt som en PCT ansøgning) omfatter ca. 180, lande og administreres af WIPO, der uddelegerer behandlingen af disse til en række lande.

Medens en national patentansøgning og en regional patentansøgning kan føres frem til patentudstedelse vil en international ansøgning altid afsluttes indenfor 30 måneder uden patentudstedelse, men tjene til videreførsel i national regional fase, hvor patent kan udstedes.

 

Prioritet.

Uanset hvilken type ansøgning der vælges vil ansøgningens 1 år være prioritetsgivende, hvilket betyder at patentansøger i sin patentansøgnings 1. år har provisorisk patent beskyttelse på det nærmeste World Wide, hvilket dog kun gøres gældende

hvis patentansøgningen inden det 1. år er søgt nationalt/regional.

Det skal understreges at begrebet ”verdenspatent” ikke findes, men ses formidlere i TV, den trykte presse og. lign.

 

En typisk patentansøgning kan have følgende processtyring

1. Der indleveres en dansk patentansøgning

2. Den nyhedsundersøges og patenterbarhedsvurderes af Patent- og Varemærkestyrelsen.

3. Hvis resultat er positivt indleveres der senes et år fra den danske patentansøgnings indleveringsdag en PCT ansøgning, som igen nyhedsundersøges og patenterbarhedsvurderes af f. eks den europæiske patentmyndighed.

4. Senest 30 måneder fra den danske ansøgnings prioritets dag, skal der indleveres nationale/ regionale patentansøgninger, i de områder hvor beskyttelse ønskes tilvejebragt.